சிந்திக்க வினாக்கள்-332

வாழ்க மனித அறிவு                                வளர்க மனித அறிவு

21-09-2020—திங்கள்

சிந்திக்க வினாக்கள்-332

கடும்பற்று

  1. கடும் பற்று(undue attachment) என்றால் என்ன?
  2. கடும் பற்று எவ்வாறு ஆன்மீக சாதகருக்கு இழப்பைக் கொடுக்கும் என வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?
  3. ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு மட்டுமேதான் இழப்பைத் தருமா?
  4. கடும் பற்று மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்