சிந்திக்க வினாக்கள்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-350

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  23-11-2020 –திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-350

  கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து சிந்தித்து தெளிவு பெறுவோமே!

  நானெனினும் நீ எனினும் ——- ஒன்றே;
  நல்லுயிரில் ——– முன்பின்னாய் உள்ளோம்”

   …… வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-349

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  19-11-2020 – வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-349


  உடலின் உள் உறுப்புகள் இருப்பதனை அறிவு அறியும். ஆனால் உடலினுள் உருவமில்லாமல் கருமையம் இருப்பதனை எவ்வாறு அறிவு உறுதி படுத்த வேண்டும்? உறுதிப்படுத்தி செய்யவேண்டியது என்ன?

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-348

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  16-11-2020 – திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-348


  ஞானமும் வாழ்வும்

  ஞானத்தைப் புறக்கணித்த வாழ்வு நிறைவற்றது, இனிமையற்றது, அமைதியற்றது என்கிறாரே மகரிஷி அவா்கள்.  எவ்வாறு?  ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தனியாக விரிவாக விடை அளிக்கவும்.

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-347

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  12-11-2020 – வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-347


  நிறைவு பெறாமல் இருக்கும் ஆசைகளின் கூட்டம், கருமையத்தைக் களங்கப்படுத்திவிடும்”  

  என்கிறார்  வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

  பயிற்சி வினாக்கள்-

  1) கருமையத் தூய்மை என்றால் என்ன?

  2) தூய்மையான கருமையத்தில் என்ன ஒரு பதிவு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்?

  3) நிறைவு பெறாத ஆசைகளின் கூட்டம் எவ்வாறு கருமையத் தூய்மையைக் கெடுக்கும்?

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-346

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  09-11-2020 – திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-346


   ‘எல்லாம் வல்ல தெய்வமது’ எனத் தொடங்கும், அருட்தந்தை அவா்கள் அருளிய இறை வணக்கப் பாடலில்,
  வினா 1.
   ‘கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய்க்
  காணும் இன்ப துன்பமவன்’        ……                  என்கின்ற வரிகளில் வரும்  ‘கல்லார்’  மற்றும் ‘கற்றார்’ எனும்
  இரு சொற்களின் பொருட்கள் என்ன?
  வினா 2.
  அந்த இரு சொற்களின் பொருட்களை வாழ்வியல் நிகழ்ச்சியோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உறுதி செய்ய முடிகின்றதா?
  வினா 3.
  உறுதி செய்த பிறகு அறிவு என்ன முடிவிற்கு வரவேண்டும்?

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-345

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  05-11-2020 – வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-345


  வாழ்க வளமுடன்!

  பயிற்சி:

  1)   வழிபாட்டில் உள்ள logic மற்றும் அறிவியல் என்ன?(What is the logic and Science in worship?)

  2)   இந்த வினா அர்த்தமுள்ளதாக உள்ளதா?(Is this question correct and sensible?)

  3)   இவ்வினாவில் துணை வினாக்கள் மறைந்துள்ளனவா? அவை என்னென்ன?

   

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-344

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  02-11-2020 – திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-344


  வாழ்க வளமுடன்!

  பயிற்சி:

  தற்பெருமை எங்கு முடிகின்றதோ, அங்குதான் ஆனந்தம் மலரும்’ என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது?

   

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-343

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  29-10-2020—வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-343

  பேரின்பம்

  வாழ்க வளமுடன்!

  கோடிட்ட இடத்தை பூர்த்தி செய்து வாசித்து இன்புறுக!

  இறைநிலையான —————- விரிந்த சுத்தவெளியுடன் அபூர்வமாக —————- தனது சொந்த —————- ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் அதன் செயல் ஒழுங்காக —————-க்காணும்போது அது இன்பமும் —————-ம் கலந்த உணர்வாக அமைகிறது. இதுவே பேரின்பம் ஆகும்”.

  -வேதாத்திரி மகரிஷி

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-342

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  26-10-2020—திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-342

  உண்மைப்பொருள்

  வாழ்க வளமுடன்!

  பயிற்சி:

  1. மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு என்பது என்ன?

  2. சாதாரண மனிதனின் மரணத்திற்கும் ஆன்ம ஞானியின் மரணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

  3. பேறு உண்மைப் பொருளுணர்தல் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள். நான்கு வேதமகாவாக்கியங்களில் கூறப்படும் உண்மைப் பொருள் என்ன?

  4. உத்தம நண்பர்காள் உங்கட்கும் உரியது எனக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள். இது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது? சிந்திக்கவும்!

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-341

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  22-10-2020—வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-341

  வாழ்க வளமுடன்!

  பயிற்சி:

  தற்சோதனையில்லாத தவம் எதற்குச் சமம் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்? ஏன்?

  விடை: — கைப்பிடியில்லாத கத்திக்கு ஒப்பிடுகிறார் தற்சோதனையில்லாத தவத்தை, மகரிஷி அவர்கள். தன்னையே தாக்கிவிடும் என்கிறார். தற்சோதனை செய்யாமல் தவம் மட்டும் செய்து வந்தால் தவஆற்றல் கூடும். அவர்கள் நினைக்கும் தீய எண்ணங்கள் நிறைவேறும். சபித்தால் நடந்துவிடும். அதற்கு மன்னிப்பு குணம் வேண்டும். தற்சோதனையால் தான் மன்னிப்பு குணத்தை வளர்க்க முடியும்.

  ……..வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-340

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  19-10-2020—திங்கள்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-340

  வாழ்க வளமுடன்!

  பயிற்சி:

  1. பிறவியின் நோக்கத்தை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

  2. பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்த போதே பேரின்பம் அடைந்ததாகக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள். இது எவ்வாறு சாத்தியம்?

  3.பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்த நிலை எவ்வாறு இருக்கும்?
  அந்நிலையினை அடைவதற்கு முன் அந்நிலையினை கற்பனை செய்ய முடியுமா?

  4. கற்பனை செய்து பார்க்கலாமே!

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

   

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-339

  வாழ்க மனித அறிவு!                                வளர்க மனித அறிவு!!

  15-10-2020—வியாழன்

  சிந்திக்க வினாக்கள்-339

  வாழ்க வளமுடன்!

  கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து தெளிவு பெறுக!

  ——————– அடங்கினால் தான் இறையுணர்வு உண்டாகும். இறைவனோடு ——————– இணைந்து கொண்டால் ——————- என்ற பேரின்ப வாழ்வு கிட்டும் இல்லையேல் ——————–என்ற மயக்க நிலையில் துன்புற வேண்டும்.

  -வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

  (விடைக்கு காண்க..திருக்குறள் உட்பொருள் விளக்கம்)

  வாழ்க வையகம்!               வாழ்க வளமுடன்!!                     

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!