சிந்திக்க அமுதமொழிகள்(வெள்ளி,சனி)

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 283(POSTING-865)

  வாழ்க மனித அறிவு !                          வளர்க மனித அறிவு !!

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 283

  11-01-2019 — வெள்ளி

  “ஆணவம் இல்லாத இடத்தில் அருள் ஒளி வீசும்.”
                                                                                           . . . வள்ளலார்.

  பயிற்சி—
  1) என்ன கூறுகிறார் அருட்பிரகாச வள்ளலார்?
  2) ஆணவம் என்று எதனைக் குறிப்பிடுகிறார்?
  3) அருள் என்பது என்ன?
  4) ‘அருள் ஒளி’ என்பது என்ன?
  5) அருள் நமக்கு வேண்டுமல்லவா?
  6) அருளுக்குப் பாத்திரமாக என்ன செய்ய வேண்டும்?
  7) ‘அருள் இல்லாத இடத்தில்’ என்பதால் அந்த இடம் எது?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 282

  வாழ்க மனித அறிவு! வளர்க மனித அறிவு!!

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 282

   

  29-12-2018 — சனி

  “ பழக்கம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. எனவே நல்ல செயல்களையே பழகிக்கொள்ள வேண்டும்”                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   . . .    ஓர் அறிஞர்.

  பயிற்சி—
  1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர்?
  2) பழக்கம் என்பது என்ன?
  3) பழக்கம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்றால் என்ன பொருள்?
  4) பழக்கம் என்பது சக்தி வாய்ந்தது என்று சொல்லி இருக்கலாம் அறிஞர். ஆனால் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்கிறார் அறிஞர். இதனை எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்?
  5) ஒழுக்கம் என்பதற்கும் பழக்கம் என்பதற்கும் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா?
  6) பழக்கத்திற்கும் எண்ணத்திற்கும் தொடர்புள்ளதா?
  7) இந்த அறிஞரும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களும் பழக்கம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்கின்ற கண்டுபிடிப்பில் எவ்வாறு இணைகிறார்கள்?
  8) விளக்கம் என்பதற்கும் பழக்கம் என்பதற்கும் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா?
  9) பண்பேற்றம், பழக்கம், விளக்கம், ஒழுக்கம் இந்நான்கிற்கும் என்ன தொடர்பு?
  10) அறிஞர் ரூஸோ ஒழுக்க வாழ்வு பற்றி என்ன கூறுகிறார்? (இந்த இணையதள சத்சங்கத்தில் அது பற்றி உரையாடி இருக்கிறோம்.)
  11) ‘இளமையில் கல்’ என்று ஏன் கூறுகின்றார்?
  12) ‘ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா?’ ,’தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்’ என்பதற்கும் பழக்கத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
  13) இச்சிந்தனையின் முடிவில் நாம் என்ன முடிவிற்கு வர இருக்கிறோம்?
  14) வேதாத்திரியக் கல்வி முறையில் ஒழுக்கப்பழக்க அறிவு இடம் பெற்றிருப்பதாலும், கல்வி என்பது பள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிப்பதால், கருத்தியலும், செய்முறையும் இணைந்த ஒழுக்கவியல் பாடம் ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை மற்ற பாடங்களைப்போல் கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும். இந்த புனித அலைகளை எல்லா அருளாளர்களையும் மனதில் நினைந்து வணங்கி வான்காந்தத்தில் பரவவிடுவோம்.

   

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்! வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 281

  வாழ்க மனித அறிவு!                                                        வளர்க மனித அறிவு!!

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 281

   

  21-12-2018 — வெள்ளி.

  “மனிதனுடைய சிந்தனையும் செயலும் சேர்ந்து செயல்படும்போது உண்டாகும் இன்பம் பேரின்பமாகும்.”

  . . . புளூடார்க்.

  பயிற்சி—
  1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் புளூடார்க்?
  2) சிந்தனையும் செயலும் சேர்வது என்பது என்றால் என்ன பொருள்?
  2) சிந்தனையும் செயலும் சேர்ந்து செயல்படும்போது இன்பம் உண்டாகுமா? எப்படி?
  3) அந்த இன்பம் எப்படி பேரின்பமாகும்?
  4) மனித மனம் லாபம் பார்த்து (கணக்குப்பார்த்து – human mind is so calcurlive) செயல் புரியும் தன்மை
  உடையதால், இன்பத்தைவிட பேரின்பம் அதிகமாக இருக்கும்போது அறிஞர் புளூடார்க் கூறுகின்றபடி
  சிந்தனையையும் செயலையும் சேர்த்து செய்து பேரின்பம் அடையலாமே!
  5) இதே போன்று சிந்தனையுடன் செயலையும் இணைத்து ஏதாவது கவி அருளியுள்ளாரா வேதாத்திரி
  மகரிஷி அவர்கள்?
  6)  இரு அறிஞர்களும் எவ்வாறு இணைகிறார்கள் இவ்வுண்மையின் கண்டுபிடிப்பில்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 280

  வாழ்க மனித அறிவு!                                             வளர்க மனித அறிவு!!

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 280

   

  08-12-2018 — சனி

   

  “ சமமான உணர்ச்சிகளும், அதில் ஊக்கி விடப்பட்ட உணர்ச்சிகளும் இன்பம் என்று சொல்லாம்.”

  . . . வேதாத்திரி மகரிஷி.

  பயிற்சி—

  1) அமுதம் என்றால் என்ன?

  2) ‘அமுதம்’ என்கின்ற சொல்லின் பொருள்படி அல்லது ‘அமுதம் என்பதற்கான உங்களது வரையறைப்படி இந்த அமுத மொழியால் அறிவு அமுதம் பருகவில்லையா?
  3)என்ன   கூறுகிறார் இன்ப-துன்ப இயல்(Science of Enjoyment and Suffering) அருளியவேதாத்திரிமகரிஷிஅவர்கள்?
  4) உணர்ச்சிஎன்றால் என்ன?
  5) சமமான உணர்ச்சி என்றால் என்ன?
  6) ஊக்கிவிடப்பட்டஉணர்ச்சி என்றால் என்ன? 

  7) இதனை எவ்வாறு கண்டுபிடித்தார் மகரிஷிஅவர்கள்?

                              அப்படியானால்
  8) எது துன்பம்?
  9) எது அமைதி?
  10) எது பேரின்பம்?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 279

  வாழ்க மனித அறிவு!                                              வளர்க மனித அறிவு!!

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 279

   

  07-12-2018 — வெள்ளி

  “ பிரபஞ்ச இயக்கங்கள் அனைத்திலும் எண்ணம்தான் உயர்வானது.”

                                                                                                               . . . வேதாத்திரி மகரிஷி.
  பயிற்சி—
                           1) என்ன கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

                 2) எண்ணத்தை இயக்கம் என்கிறாரே?  எண்ண இயக்கத்தை  பிரபஞ்ச இயக்கத்தோடு ஒப்பிடுகிறாரே! இது எப்படி?

                           3) இத்தகைய சிறப்புடைய இயக்கமான எண்ண ஆற்றலைக் கொண்ட மனிதகுலம் ஏன் அல்லல் பட வேண்டும்?
                           4) அல்லலுக்கு என்ன தீர்வு?
                           5) எண்ணம் பற்றி பல அறிஞர்கள் கூறியிருந்தாலும் இவ்வாறாக வேறு யாராவது கூறியிருக்கிறார்களா?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 278

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 278

              

     24-11-2018 — சனி

  lotus

   அறிவின் பயனை அடைய சினத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.” -   அண்ணல் காந்தி அடிகள்.

  பயிற்சி—

  1)   என்ன கூறுகிறார் அண்ணல் காந்தி அடிகள்?

  2)   அறிவின் பயன் ஒன்றா? பலவா?

  3)   என்னென்ன?

  4)   இறுதியான பயன் என்ன?

  5)   அறிவின் சக்தியும் பயனும் ஒன்றா? அல்லது வேறு வேறா?

  6)   அறிவின் பயனை அடைய சினம் தடையாக உள்ளதா?

  7)   சினம் அறிவின் பயனை அடைவதற்கு எவ்வாறு தடையாக உள்ளது?

  8)   அறிவின் பயன், சினம் தவிர்த்தல் இந்த இரண்டில் எது முக்கியம்?

  9)   அத்தடையாகிய சினத்தை எவ்வாறு தவிர்ப்பது?

  10)  அச்சக்தியை/அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளவதென்றால் எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

   வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு


   

   

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 277

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 277

              

     23-11-2018 — வெள்ளி

  lotus

   

  அறிவுதான் சக்தி. அதனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.”    சுவாமி விவேகானந்தர்.

   

  பயிற்சி—

  1)   என்ன கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்?

  2)   அறிவு தான் சக்தி என்றால் என்ன பொருள்?

  3) அச்சக்தியை/அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளவதென்றால் எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

   வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு


   

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் 276

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                                    வளர்க மனித அறிவு

   

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் -276

                  10-11-2018 — சனி

   உன் கொடிய பகைவன் உன்னிடம் இருக்கும் அறியாமைதான்” -அறிஞர் லா ரோஷ் புக்கோ.

   

  பயிற்சி—

  1)   என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் லா ரோஷ் புக்கோ?

  2)   அறியாமை அவ்வளவு கொடியதா?

  3)   என்ன செய்யும் அறியாமை?

  4)   அவ்வாறெனில் எவ்வாறு அறியாமை போக்கிக் கொள்வது?

  5)   அதற்கான பயிற்சி உள்ளதா?

  6)   சுயமாக அறியாமையைப் போக்கிக் கொள்ள முடியாதா?

  7) அறியாமை நீங்கினால் விளைவு என்ன?

   வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 275

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

   

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 275

              

     09-11-2018 — வெள்ளி

   Analysis_of_Thought

  துவக்கத்தை விட முடிவை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்ய வேண்டும்” -அறிஞர் ஷோபன்.

                                                                         

  பயிற்சி—

  1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் ஷோபன்?

  2) துவக்கம் என்றால் என்ன? முடிவு என்றால் என்ன?

  3) துவக்கத்தைவிட ஏன் முடிவு பற்றி அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்கிறார் அறிஞர் ஷோபன்?

  4)  அறிஞர் ஷோபனும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களும் எவ்வாறு இணைகிறார்கள் இந்த கண்டுபிடிப்பில்?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்

   


   

 • அறிவிப்பு-14-03-2018-புதன்

  வாழ்க மனித அறிவு!                         வளர்க மனித அறிவு!!

  அறிவிப்பு

  14-03-2018-புதன்

  அன்பர்களே!
  வாழ்க வளமுடன்!

  இனி வாரந்தோறும் 20-03-2018 முதல் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சிந்திக்கக் கவிகள் பயிற்சி பதிவேற்றம் செய்யப்படும். (Click)

  சிந்திக்கக் கவிகள் பயிற்சி பகுதியினை பயன்படுத்தி மகிழ்வுற்று, தங்களின் சிந்தனை ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றது.

  தங்களின் மேலான கருத்துக்களைத் இணைய தளத்திற்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது.
  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்! வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்-274

  வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்–274

  12-01-2018-வெள்ளி

  amudhamozhi_38

  அறியாமையுடன் ஒருவன் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதைவிட அறிவுடன் ஒரு நாள் வாழும் வாழ்க்கையே மேலானது.”

  . . . புத்தர்.

  பயிற்சி:

  1) அறியாமை என்று எதனைக் கூறுகின்றார் புத்தர்?

   2) ‘அறிவுடன் ஒரு நாள் வாழும் வாழ்க்கையே மேலானது’ என்கிறாரே புத்தர்! 

  3) அறியாமை ஆயுள் முழுவதும் அப்படியே இருந்துவிட்டு போகலாமா?

  4) அறியாமை நீங்கினால் அதன் விளைவு, திருவள்ளுவர் கூறுவது போன்று அறிவு அறிவுடைமை ஆகுமா?

  5) அறியாமை பற்றி வேதாத்திரிய அறிவியல்(அறிவு+இயல்) அகராதி (Vethathrian Dictionary of Science of Consciousness) என்ன கூறுகின்றது?

  6) என்றோ (சுமார் இருபத்தாறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்) வாழ்ந்தார் புத்தார். ஆனால் இன்று நாம் அறியாமை பற்றி புத்தர் எண்ணிய எண்ணங்களை அறிந்து கொண்டு, வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ‘அறியாமை’ பற்றி எண்ணிய எண்ணங்களோடு ஒப்பீடு செய்து, அறிவின் அறிவியல் உருவானது பற்றி நினைந்து மகிழ்ச்சி அடையலாமே!  இவ்வாறு எல்லாம் இயல்பூக்க நியதியினை பயன்படுத்தி பண்பேற்றத்தில் ஏற்றம் பெறலாமே!

  7) அன்பர்களே புத்தரின் இந்த அமுதமொழியைத் தூண்டுகோலாகக் கொண்டு ஒரு சிறு கட்டுரை எழுதிப்பார்க்கலாமே! எழுதும்போது புத்தர் என்னென்ன எண்ணி, இந்த அமுதமொழியினை அருளினாரோ அவையெல்லாம் நமக்கு தெரிய வருமே! புத்தரைப்போன்றே சிந்தனையாளர்களாகலாமே! வேதாத்திரிய அகராதி அதற்கு நமக்குத் துணை செய்யக் காத்திருக்கின்றதே!

  8) ஆழ்ந்த சிந்தனையில், உள்ளே இருக்கும் உத்தமனுடன்ஒருவேளை பேசுகின்ற  ஆனந்த அனுபவ வாய்ப்பைப் பெறலாமே!  சுயசிந்தனையே இறையுடன் பேசுவதுதானே! வாதி பிரதிவாதியாக இருந்து சிந்திக்கலாமே!  வாழ்க வளமுடன்!

  9) இன்னும் ஏதேனும் வினாக்கள் உங்களுக்குள் இருந்தால் அவ்வினாக்களை எழுப்பி விடை காணலாமே!

   

  வாழ்க வளமுடன். வாழ்க திருவேதாத்திரியம்! வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்.