சிந்திக்க வினாக்கள்(திங்கள், வியாழன்)

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-268

  வாழ்க மனித அறிவு                                       வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-268

  11-12-2017 – திங்கள்

  இயற்கையின் இனிமை எப்போது கெட்டுவிடுகிறது என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-267

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                 வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-267

   

  07-12-2017 – வியாழன்

   

  குடும்பம் ஒரு பல்கலைக் கழகம் என்று ஏன் சொல்லப்படுகின்றது?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-266

  வாழ்க மனித அறிவு                                     வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-266

   

  04-12-2017 – திங்கள்

  தன்முனைப்பிற்கு இடமில்லாத இடம் என்று எந்த இரண்டைக் குறிப்பிடுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-265

  வாழ்க மனித அறிவு                                                          வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-265

  30-11-2017 – வியாழன்

  தோல்வி எனும் நோயை கொல்வதற்கான மருந்துகள் எவை?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-264

  வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-264

  27-11-2017 – திங்கள்

  பெற்றோர்களை முதல் ஆசிரியர் என ஒரு அறிஞர் கூறுகிறாரே ஏன்?  பெற்றோர்கள் முதல்  ஆசிரியராக இந்த நூற்றாணடில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-263

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-263      

  23-11-2017 – வியாழன்

  ஒழுக்க வாழ்விற்கு மனதோடு போராட வேண்டியுள்ளது என அறிஞர் ரூஸோ கூறுகிறாரே! ஏன்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-262

  வாழ்க மனித அறிவு                                                   வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-262

  20-11-2017 – திங்கள்

  விளக்கப்பதிவு என்றால் என்ன? அது எப்போது எதனிடம் ஏன் தோற்றுப் போகின்றது?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-261

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு

  lotus

   

  சிந்திக்க வினாக்கள்-261

  16-11-2017 – வியாழன்

   

  பழக்கப்பதிவு என்றால் என்ன? அது பெரும்பாலும் வெற்றி பெறுவது ஏன்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-260

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-260

  13-11-2017 – திங்கள்

   

  புவி வாழ்வின் இயல்பொக்க மனிதன் எவ்வாறு வாழ்வது?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க வினாக்கள்-259

  வாழ்க மனித அறிவு           வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க வினாக்கள்-259

  09-11-2017 – வியாழன்

  புவி வாழ்வின் இயல்பு என்பது என்ன?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளர்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-258

  வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

  lotus

   

  சிந்திக்க வினாக்கள்-258

  06-11-2017 – திங்கள்

  எது முழுக்கல்வி என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்? ஏன்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-257

  வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

  lotus

   

  சிந்திக்க வினாக்கள்-257

  02-11-2017 – வியாழன்

  இயற்கையின் சிகரம் எது? அது எப்படி இயற்கையின் சிகரமாகக் கொள்ள முடியும்? அப்படியானால் அதன் சிறப்பு என்ன?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்