சிந்திக்க வினாக்கள்-329

வாழ்க மனித அறிவு                                வளர்க மனித அறிவு

07-09-2020—திங்கள்

சிந்திக்க வினாக்கள்-329

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

1) எப்போதும் விழிப்போடும், ———– யோடும் ஆற்றும் செயல்களினால் —– ———– தீமைகள்
தடுக்கப்படும். …….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

2) மனம், உயிர், மெய்ப்பொருள் என்ற மறைபொருட்களை விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஏற்ற ஓர் ஆற்றலை ——— பெற்றிருக்கும் சிறப்பு நிலைக்குத்தான் ———- ——— என்று பெயர். …….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்