சிந்திக்க வினாக்கள்–327

வாழ்க மனித அறிவு!          வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்–327

28-03-2022 – திங்கள்

 

gurudevar

எதிர்பார்த்தலில் எந்த நான்கும் ஒத்து வராது என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்? எவ்வாறு ஒத்து வருவதில்லை?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!